Nijkerk 033 – 246 46 48
Arnhem 026 – 442 33 55
Den Bosch 073 – 610 20 77
Rotterdam 010 – 280 70 05

Neem contact op!

ZIEKTECONTROLEVERZUIM VOORSCHRIFTEN

Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

1.1. Op tijd ziekmelden
(a) Meld je voor 9.00 uur ’s ochtends telefonisch ziek bij de vestiging en inlener.
(b) Wanneer je daar zelf niet toe in staat bent, laat je iemand anders bellen.
(c) Als je in de loop van de dag ziek wordt en pas later hoeft te beginnen, bijvoorbeeld bij een middag- of avonddienst, dan meld je je zo snel mogelijk ziek.
(d) Als je tijdens werktijd ziek wordt, meld je dit, voordat je naar huis gaat, bij de ander (a) genoemde personen.
(e) Let op: in verband met het recht op loondoorbetaling is het belangrijk dat je je op de eerste ziektedag ziek meldt, want de ziekte gaat pas in wanneer deze bij de onder (a) genoemde personen is gemeld.

1.2. Informatie geven
Bij de ziekmelding word je gevraagd de volgende informatie te verstrekken:
(a) Sinds wanneer je ziek bent (eerste ziektedag);
(b) Of je de huisarts al hebt geraadpleegd of wanneer je dat gaat doen*;
(c) Welke gezondheidsklachten je hebt *;
(d) Wanneer je denkt weer hersteld te zijn;
(e) Op welk adres je tijdens de ziekte verblijft en onder welk telefoonnummer je bereikbaar bent;
(f) Of er zakelijke afspraken met klanten, leveranciers, collega’s en dergelijke zijn die moeten worden overgenomen of worden uitgesteld.

Bij de ziekmelding kunnen afspraken worden gemaakt over de controle en over dag en tijdstip waarop wij wekelijks contact met je zullen hebben.
Voor de vragen waar het teken (*) achter staat geldt het privacyrecht. Je hoeft daar dus geen informatie aan ons (werkgever of collega’s) over te verstrekken. Aan de arbodienst moet je deze informatie wel verstrekken. Zonder jouw toestemming geeft de arbodienst geen vertrouwelijke informatie aan ons door. Persoonlijke en vertrouwelijke informatie die je aan ons verstrekt, behandelen wij natuurlijk ook met gepaste vertrouwelijkheid en discretie.

Tijdens de verdere ziekteperiode geldt dat je verplicht bent om een wijziging van het verpleegadres onmiddellijk aan ons door te geven. Wij berichten de arbodienst hierover. Ook vragen we je telefonisch te melden wanneer je voor controle naar de arbodienst gaat. We willen ook dat je laat weten welke adviezen je gekregen hebt met betrekking tot een mogelijke werkhervatting.

1.3. Controle
Tijdens ziekte moet je tijdens werktijd bereikbaar zijn voor een controlebezoek door de werkgever en de arbodienst. Daarom is het nodig dat je hen in de gelegenheid stelt om je thuis of op het verpleegadres te bezoeken. Is er – terwijl je thuisbent – iets bijzonders aan de hand (bijvoorbeeld de bel is defect of er is niemand thuis die de deur kan opendoen), tref dan maatregelen waardoor werkgever of arbodienst toch toegang tot de woning kunnen krijgen.

De controle kan ook telefonisch worden uitgevoerd. Daarom moet je thuis of op het verpleegadres telefonisch bereikbaar zijn op het nummer dat je tijdens je ziekmelding hebt doorgegeven.

Om controle mogelijk te maken, moet je thuis (of op het verpleegadres) blijven. Alleen voor bezoek aan de huisarts, specialist of de arbodienst mag je het huisadres of het verpleegadres verlaten. Op gemotiveerd verzoek kan de arbodienst met jou afspraken maken over buitenshuis gaan.

Tijdens de controle door de arbodienst moet je de informatie verstrekken over de aard en de oorzaken van de klachten, de inschakeling van de huisarts en de medische behandeling. Tijdens het controlebezoek kan je gevraagd worden om een schriftelijke verklaring in te vullen.

De arbodienst kan ook een schriftelijke controle uitvoeren. Dan krijg je een formulier toegestuurd. Dit formulier vul je in en zend je nog diezelfde dag terug naar de arbodienst.

1.4. Begeleiding door de werkgever
Je werkgever zal regelmatig contact met je opnemen en informeren naar je situatie. Je wordt dan ook op de hoogte gebracht van eventuele belangrijke zaken die in het bedrijf spelen.

Wij maken van elk gesprek een kort schriftelijk verslag. Hiervan ontvang je een kopie.

Na 6 weken zullen nieuwe afspraken worden gemaakt over regelmaat en tijdstip van de begeleidingsgesprekken. Dit gebeurt in het plan van aanpak (zie onder punt 9).

1.5. Controle en begeleiding door de arbodienst
Door de arbodienst kun je opgeroepen worden voor het spreekuur bij de arbodienst. Je bent verplicht om op dit spreekuur te verschijnen. Ook indien je van plan bent de volgende dag weer aan het werk te gaan.

Als je inmiddels weer aan het werk bent, hoef je niet naar het spreekuur te komen. Wel moet je de afspraak telefonisch afzeggen bij de arbodienst (uiterlijk 24 uur van tevoren).

Als je verhinderd bent (bijvoorbeeld omdat je bedlegerig bent), moet je dat direct zelf melden en een nieuwe afspraak maken met de arbodienst.

Je kan ook zelf een afspraak bij de arbodienst maken, een zogenoemd arbospreekuur.

1.6. Vakantie of verblijf in het buitenland
Als je tijdens je vakantie ziek wordt, moet je dit zo spoedig mogelijk (dus telefonisch, telegrafisch, per fax of e-mail) aan de werkgever doorgeven onder vermelding van het vakantieadres. Na terugkeer moet je een medische verklaring (tijdens de ziekte opgesteld door een arts) overleggen aan de
arbodienst. In deze medische verklaring moet de duur, de aard en behandeling van de arbeidsongeschiktheid vermeld zijn. Kun je om medische redenen niet terugkeren naar Nederland, dan dient uit de verklaring tevens te blijken dat je absoluut niet kon reizen.

Als je gedurende de ziekteperiode met vakantie wilt gaan, dan heb je daar een ‘verklaring van geen bezwaar’ van de arbodienst voor nodig. Samen met die verklaring dien je vervolgens een verzoek in om op vakantie te mogen. Wij beslissen daarna of we de vakantie toekennen.

1.7. Meewerken aan genezing en herstel
Je dient je aan de volgende regels te houden:
(a) Je dient tijdens de periode van ziekte mee te werken aan je genezing en herstel;
(b) Je dient je te houden aan de voorschriften van de arts(en) .
(c) Je dient je zo te gedragen dat de genezing niet belemmerd of vertraagd wordt.
(d) Je stelt je binnen redelijke termijn onder behandeling van je huisarts. De voorschriften van je huisarts moet je opvolgen, tenzij met de arbodienst andere afspraken worden gemaakt die tot sneller herstel kunnen leiden.

1.8. (Tijdelijk) ander werk: passende arbeid
(a) Wanneer je door ziekte (gedeeltelijk) ongeschikt bent voor het werk dat je normaal doet, maar je wel geschikt ben om andere werkzaamheden uit te voeren, kan de werkgever je (tijdelijk) ander werk aanbieden. Je bent verplicht deze passende arbeid te accepteren.
(b) Als passende arbeid niet binnen het bedrijf beschikbaar is, gaan wij op zoek naar passende arbeid buiten het bedrijf. Wij vragen de arbodienst om advies over de passende arbeid.
(c) Heeft de arbodienst verklaard dat je wel of niet in staat bent om je eigen werk of andere passende arbeid geheel of gedeeltelijk te hervatten, maar ben je het er niet mee eens, dan moet je je bezwaar direct aan de arbodienst mededelen. Ook moet je je bezwaar direct aan ons meedelen. Als de werkgever en de arbodienst het bezwaar niet delen, kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV (zie punt 15).

1.9. Plan van aanpak
Bij langer durend ziekteverzuim zal de arbodienst onderzoeken wat er aan gedaan kan worden om weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan: geheel of gedeeltelijk, voor het eigen werk of ander werk. Deze probleemanalyse wordt uiterlijk in de 6e week van ziekte opgesteld. Je bent verplicht daaraan je medewerking te verlenen. Je ontvangt een kopie van deze probleemanalyse en het advies van de arbodienst.

Op basis van de probleemanalyse moet een plan van aanpak worden gemaakt, tenzij de probleemanalyse uitwijst dat er geen reïntegratiemogelijkheden zijn.

Uiterlijk in de 8e week van ziekte word je door ons uitgenodigd voor een gesprek, waarin de inhoud van het plan van aanpak wordt besproken.

In het plan van aanpak wordt vastgelegd:
(i) Wat de doelstelling is van het reïntegratietraject (terugkeer naar je eigen functie, een andere functie in het bedrijf of uitplaatsing naar een ander bedrijf).
(ii) Welke maatregelen worden getroffen om herstel en werkhervatting te bevorderen.
(iii) Hoe vaak en op welke manier werkgever en werknemer contact hebben (minimaal eens in de 6 weken begeleidingsgesprekken).
(iv) Hoe vaak en op welke manier werknemer en arbodienst contact hebben (minimaal eens in de 6 weken).
(v) Wie de uitvoering van het plan van aanpak coördineert en de vaste contactpersoon is voor de werknemer (ofwel: wie is de ‘casemanager’).

Het definitieve plan van aanpak wordt door werkgever en werknemer ondertekend. De werknemer ontvangt een kopie van het ondertekende plan van aanpak.

Voor de afloop van het eerste ziektejaar komen we samen om het reïntegratieverloop van het eerste ziektejaar te evalueren en om vast te stellen of het plan van aanpak bijgesteld moet worden en eventueel toekomstige stappen te bepalen.

1.10. Verzuimdossier
Wij houden voor iedere zieke werknemer een dossier bij met daarin alle documenten die relevant zijn in het kader van het ziekteverzuim. Minimaal worden hierin opgenomen: de probleemanalyse, het plan van aanpak, niet-medische rapportages van de arbodienst en de schriftelijke vastgelegde afspraken uit het overleg tussen werkgever en werknemer. Het verzuimdossier wordt vertrouwelijk behandeld en bewaard, conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Je hebt ten allen tijde het recht om het verzuimdossier in te zien, na een afspraak te hebben gemaakt. Je hebt het recht om ons te vragen onjuiste gegevens uit het dossier te verwijderen. Je hebt recht op kopieën van documenten die in het verzuimdossier zijn opgenomen.

Medische informatie wordt bewaard in een apart verzuimdossier bij de arbodienst. Ook dit medische dossier mag je ten allen tijde inzien, na een afspraak te hebben gemaakt met de arbodienst.

1.11. Geheel of gedeeltelijk herstel
Zodra je weer in staat bent om geheel of gedeeltelijk aan het werk te gaan, hoef je niet af te wachten op toestemming van de bedrijfsarts of de behandelend arts, maar meld je dit direct bij je werkgever.

1.12. Reïntegratieverslag en WIA-aanvraag
(i) Uiterlijk de 85e week van ziekte word je opgeroepen voor een gesprek met de arbodienst. Op basis van dit gesprek stelt de arbodienst een zgn. actueel oordeel op. Je ontvangt van de arbodienst een kopie van dit actueel oordeel.
(ii) Uiterlijk in de 87e week van ziekte gaan we met jou in overleg over het reïntegratieverslag, dat gemaakt moet worden voor je WIA-aanvraag. Op basis van dit gesprek en de informatie uit het verzuimdossier stellen wij dit reïntegratieverslag op.
(iii) Uiterlijk in de 91e week ontvang je het reïntegratieverslag en de medische informatie van de arbodienst en moet je deze aan het UWV sturen. UWV heeft dit verslag nodig om te kunnen beslissen of jij en wij vanaf het begin van uw ziekte genoeg hebben gedaan om jouw reïntegratie de beste kansen te geven. Als je het niet eens bent met onderdelen in het reïntegratieverslag en opmerkingen hebt over de reïntegratie-inspanningen van de arbodienst
en/of van de werkgever, kun je je eigen oordeel formuleren als onderdeel van het reïntegratieverslag. Let op: je moet zelf een WIA-uitkering aanvragen.

1.13. Frequent verzuim
Na een 4 (vierde) ziekmelding binnen één jaar vindt er een gesprek plaats met een medewerker van de vestiging.

1.14. Verplichting naleving ziektecontroleverzuim voorschriften
Het is belangrijk dat je deze voorschriften opvolgt. Hou je je niet aan deze voorschriften, dan hebben wij het recht om sancties op te leggen. Deze sancties kunnen bestaan uit het gedeeltelijk of geheel stopzetten van de loonbetaling. In ernstige gevallen, waaronder het weigeren mee te werken aan herstel of werkhervatting, kan je worden ontslagen.

Let op: UWV kan daarnaast (achteraf) nog sancties opleggen, als je niet voldoende hebt meegewerkt aan je herstel of werkhervatting. Dan bestaat de mogelijkheid dat je een WIA-uitkering wordt geweigerd.

1.15. Bezwaren: deskundigenoordeel en uiteindelijk kantonrechter.
Als je het niet eens bent met uitspraken van de arbodienst of acties en voorstellen van de werkgever of de casemanager, dan ben je verplicht om dit direct te bespreken met de arbodienst. Ook kun je gebruik maken van de klachtenprocedure van de arbodienst of het betrokken reïntegratiebedrijf. Vervolgens kan je een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Een deskundigenoordeel is een advies. Blijven werkgever en werknemer het vervolgens nog steeds met elkaar oneens, dan kan een procedure bij de kantonrechter worden gestart.

1.16. Overleg tussen werkgever en arbodienst
We voeren (regelmatig) overleg met de arbodienst over het ziekteverzuim in ons bedrijf. Daarbij bespreken we ook welke algemene maatregelen we kunnen nemen om het verzuim te beperken. We vragen je problemen of situaties die te maken hebben met het verzuim in ons bedrijf, aan te kaarten in de gesprekken met de arbodienst of in het werkoverleg. We zijn dan beter in staat om de juiste acties te ondernemen.