Nijkerk 033 – 246 46 48
Arnhem 026 – 442 33 55
Den Bosch 073 – 610 20 77
Rotterdam 010 – 280 70 05

Neem contact op!

GEDRAGSVOORSCHRIFT

GEDRAGSCODE ONGEWENST GEDRAG / SEKSUELE INTIMIDATIE / DISCRIMINATIE / PESTEN

1. Algemeen
Werkgever acht het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en agressie en geweld van groot belang. Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap wordt door werkgever niet geaccepteerd. Werkgever wil daar door middel van deze gedragscode vorm en inhoud aan geven. Het gaat daarbij naast het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en agressie en geweld tevens om het bespreekbaar maken van deze zaken.

2. Definities

1. Seksuele intimidatie
Ongewenst gedrag van seksuele aard of ander op geslacht gebaseerd gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van mannen en vrouwen op het werk. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal gedrag waarvan de betrokkene niet is gediend.

Kort samengevat kan gezegd worden dat seksuele intimidatie staat voor allerlei vormen van seksueel getinte aandacht die ongewenst, eenzijdig en opgelegd is.
Het kan hierbij onder meer gaan om:

 • onnodige of ongewenste aanrakingen;
 • voortdurende opmerkingen over het uiterlijk;
 • dubbelzinnige opmerkingen of gebaren;
 • een bepaalde manier van kijken;
 • (poging tot) aanranding of verkrachting.

2. Discriminatie
Elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van geslacht, ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid of herkomst, die tot doel of gevolg heeft de gelijke behandeling van werknemers aan te tasten of teniet te doen.

3. Agressie en geweld
Als er gesproken wordt over agressie en geweld, dan gaat het om voorvallen waarbij een werknemer psychisch en/of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden, die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid.

Er zijn drie vormen van geweld te onderscheiden:

 • verbaal: schelden en beledigen;
 • psychisch: lastig vallen, onder druk zetten, bedreigen met fysiek geweld en irriteren;
 • fysiek (meest ingrijpend): schoppen, slaan, bijten en vastgrijpen.

4. Pesten
Pesten is het systematisch uitoefenen van psychisch, fysiek of seksueel geweld door één persoon of een groep personen tegen meestal één ander die niet (meer) in staat is zichzelf te verdedigen.

Voorbeelden van pesten zijn:

 • telefoonterreur;
 • iemand als lucht behandelen;
 • iemand bespotten;
 • roddelen;
 • iemand in het openbaar belachelijk maken;
 • zinloze arbeidstaken geven.

3. Doel en algemene uitgangspunten

a. Seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door werkgever, als vormen van ongewenst gedrag, niet getolereerd.

b. Werkgever neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden. De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van de organisatie en van de professionele houding van werknemers in de organisatie.

4. Status en reikwijdte van de gedragscode

a. De gedragscode is een nadere invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld en discriminatie en past binnen de kaders van het beleid met betrekking tot de Arbozorg binnen werkgever.

b. De regeling geldt voor werknemers, stagiaires, uitzendkrachten en derden, ingeleende partijen of andere personen, die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor werkgever.

5. Arbeidsomstandigheden en werkvloer

a. De inrichting van de organisatie is in ieder geval zodanig dat werknemers en derden zich veilig voelen.

b. De omgang tussen leidinggevenden, werknemers en derden wordt bepaald door respect voor ieders ras, sekse, levensbeschouwing en leeftijd op andere gronden genoemd in deze gedragscode.

c. Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan.

d. Agressieve handelingen en of uitingen zijn niet toegestaan.

6. Omgang met klanten

Werknemer laat zich bij contacten met klanten leiden door gedragsregels zoals die gelden in deze gedragscode.

7. Werking naar klanten, bezoekers en derden

a. De gedragscode kan aan klanten, bezoekers en derden worden voorgelegd en zal te allen tijde beschikbaar zijn.

b. Van klanten, bezoekers en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van de gedragscode gewezen worden.

8. Toezicht gedragscode
Met het toezicht op de naleving van deze gedragscode is de directie belast.

GEDRAGSCODE Alcohol, drugs, geestverruimende middelen en medicijnen
Iedereen wordt geacht niet onder invloed van alcohol, drugs, geestverruimende middelen en/of medicijnen op het werk te verschijnen. Dit kan de eigen veiligheid maar ook de veiligheid van derden in gevaar brengen. Het nuttigen, gebruiken of het in bezit hebben van en/of het handelen in alcoholische dranken en drugs tijdens het werk is dan ook verboden. Ook voor aanvang van het werk moet men rekeninghouden met een periode waarin men
geen alcohol en/of drugs mag gebruiken (de duur van deze periode is mede afhankelijke van de soort en de hoeveelheid). Indien men medicijnen gebruikt die het concentratievermogen kunnen beïnvloeden en dus van invloed kunnen zijn op de kwaliteit en veiligheid van werkzaamheden van werknemer of van collega, is werknemer verplicht dit te melden aan zijn direct leidinggevende.

GEDRAGSCODE Diefstal en Fraude
Werkgever staat diefstal en fraude absoluut niet toe. Fraude is een vorm van bedrog met als doel iemand of jezelf te bevoordelen. Er zijn allerlei verschijningsvormen zoals frauderen met uren, korting, afgeschreven goederen en cadeaubonnen (niet limitatieve opsomming). Diefstal is het meenemen, toe-eigenen of vervreemden van eigendommen, hoe gering de waarde van de goederen ook is, van werkgever, leveranciers, opdrachtgevers, collega’s of van derden die op enigerlei wijze in relatie staan met werkgever. Ook hier zijn allerlei verschijningsvormen zoals het meenemen van beschadigde of afgeschreven artikelen (niet limitatieve opsomming). In geval van diefstal of fraude zal werkgever in de regel aangifte
doen bij de politie en over gaan tot een ontslag op staande voet. Dergelijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd.